Algemene voorwaarden

Relaxify

Particulieren

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Relaxify voor een massage, ga ik er van uit dat u onderstaande voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Behandeling

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 • Voor een eerste massage zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie ben u zelf verantwoordelijk om deze aan mij door te geven.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid hiervan die u aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Eventuele gegevens die u voor, tijdens of na de massagebehandeling aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of andere specialist en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan eerst of u gemasseerd mag worden.
 • Bij Relaxify wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan er worden afgezien van een massagebehandeling.
 • Respect en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Relaxify en ik verwacht dat ook van u.
 • Na de behandeling dient voldoende water te worden gedronken.
 • Erotische/ seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Relaxify aanbiedt.
 • Relaxify behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren of de behandeling tussentijds te beëindigen.

 

Afspraken

 • U kan via de website of telefonisch een afspraak maken voor een massagebehandeling.
 • U dient tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Bij verlate aankomst wordt er tijd afgetrokken van uw behandeling, zodat de volgende afspraak niet in gevaar komt.

 

Verhindering

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Geannuleerde afspraken binnen 24 uur of vergeten afspraken worden voor 50% in rekening gebracht.

 

Betalingen

 • Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via de mobiel bankieren app of een betaalverzoek. Ook kan er contant afgerekend worden.
 • Relaxify heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld.

 

Aansprakelijkheid

 • Behandeling geschiedt geheel op eigen risico. Relaxify is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst.
 • Relaxify is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 • Relaxify is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van uw persoonlijke bezittingen.

 

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 • Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Het reproduceren van cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Relaxify.

  Bedrijven

  Behandelingen

    • De cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
    • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.
    • De cliënt wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.
    • Na de behandeling dient voldoende water te worden gedronken.

  Contracten

    • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
    • Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 3 maanden tenzij een proefperiode van een langere duur wordt overeengekomen.
    • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
    • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

  Verhindering

    • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan de cliënt een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
    • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
    • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
    • Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

  Facturering en betaling

    • Facturering geschiedt achteraf per maand. Extra behandelingen worden iedere volgende maand verrekend.
    • Bedragen zijn netto, exclusief het 21% btw-tarief.
    • Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten worden apart vermeld op de factuur.
    • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren/ behandelingen per maand. Is geen aantal vooraf overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen in die maand gefactureerd.
    • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van Relaxify te zijn overgemaakt.
    • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
    • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven.
    • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
    • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van behandelaar op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

  Opschortingsrecht

    • Indien een factuur meer dan 60 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft de cliënt verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

  Aansprakelijkheid

    • Behandeling geschiedt geheel op eigen risico. Relaxify is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst.
    • Relaxify is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
    • Relaxify is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van uw persoonlijke bezittingen.

  Opgemaakt: Alphen aan den Rijn, 01-01-2020